Термін подачі тез на ХVІІ З’їзд ВУЛТ подовжено, програма заходів

Вельмишановний Колего!
Запрошуємо Вас і Ваших співробітників взяти участь в наукових заходах ХVІI
З’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства з міжнародною участю1, який
відбудеться 14–16 листопада 2019 року в місті Полтаві на базі Української медичної
стоматологічної академії, м. Полтава, вул. Шевченка, 23
Реєстраційна форма: https://goo.gl/forms/12rWuTBsJZ1k4x4T2

Інформація щодо реєстрації, форми участі, публікації тез і статей, подається у додатку 1,
щодо правил оформлення текстів для публікації у додатку 2.
Термін подачі тез п р о д о в же н о – до 25 жовтня 2019 p.

 

Стягнути інформаційний лист №3 ХVІI З’їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства з міжнародною участю.

Стягнути програму заходів.


П Р О Г Р А М Н І П И Т А Н Н Я
ХVІI З’ЇЗДУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА
1. Лікарське самоврядування, професійна автономія і професійна
відповідальність лікарів. Безперервний професійний розвиток і освіта.
2. Зміни в охороні здоров’я в Україні: (і) реформування системи фінансування первинної
та вторинної ланок надання медичної допомоги в Україні; (іі) громадське здоров’я;
(ііі) фінансування, перспективи запровадження національного медичного страхування;
(іv) медична освіта, управління (менеджмент) в охороні здоров’я, ліцензування,
сертифікація, акредитація тощо.
3. Реформування системи охорони здоров’я в Україні: роль і місце
стоматологічної допомоги.
4. Наукові здобутки та інноваційні технології в сучасній медицині (за
спеціальностями): (і) діагностика, лікування, профілактика; (іі) організація охорони
здоров’я та медичної допомоги; (ііі) наукові дослідження та стандарти (дод. 2, субтитли а–ь).
Рамкова програма наукових заходів З’їзду розміщена на сайті ВУЛТ www. vult.org.ua.
1 З’їзд внесено до Реєстру наукових заходів МОН України і Реєстру з’їздів, конгресів, симопзіумів та
науково-практичних конференцій МОЗ України, які проводитимуться у 2019 році (п.10 розділу «З’їзди»).

Додаток 1

РЕЄСТРАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ УЧАСТІ
1. Вибір форми участі і реєстрація здійснюються самостійно шляхом он-лайн реєстрації за
посиланням https://goo.gl/forms/12rWuTBsJZ1k4x4T2 (рекомендується) або через офіс
ВУЛТ vult@ukr.net.
2. Усі зареєстровані лікарі, які сплатили реєстраційний внесок, отримають сертифікати
учасника/доповідача з вказівкою кількості балів по факту участі2: в дводенному (опція А)
або в одноденному (опція В) науковому симпозіумі чи сателітному заході (опція С).
3. При реєстрації повної участі реєстраційний внесок в І півріччі 2019 року є 300 грн.,
з 01 липня 2019 року – 350 грн., при реєстрації на місці події – 400 грн.
Сплачений внесок дає право участі в церемонії відкриття і у всіх наукових заходах
(за вибором учасника), отримання програми Конгресу, книги матеріалів,
сертифікатів симпозіумів, в яких лікар фактично брав участь3.
4. Реєстрація участі в одноденному симпозіумі дає право на участь у вибраному науковому
заході, отримання Програми симпозіума і сертифіката учасника/доповідача.
Реєстраційний внесок за участь в одноденному симпозіумі в І півріччі 2019 року є 200 грн.,
з 01 липня 2019 року – 250 грн., при реєстрації на місці події – 300 грн.
5. Членам ВУЛТ і студентам-медикам надається знижка 20 % (за умови сплати внеску до 01
листопада 2019 р.)
6. Розмір реєстраційного внеску не залежить від форми участі у З’їзді за рівнем наукової
активності. Сертифікується фактична участь як доповідача або учасника.
7. Оплата реєстраційного внеску здійснюється на той же рахунок, що й оплата друку тез4:
№26007052739758 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 300711, ЄДРПОУ 20071736 У графі
призначення платежу вказується: Реєстраційний внесок за Прізвище Ім’я

ФОРМИ УЧАСТІ (за вибором учасника):
А – за рівнем наукової активності Б – за часом і обсягом участі
 з доповіддю5,
 зі стендовою доповіддю
 з виступом під час круглого столу
 без доповіді
 в повній програмі
 в науковій частині
 в окремому симпозіумі
 в сателітних заходах

ПУБЛІКАЦІЯ В МАТЕРІАЛАХ ХVІІ З’ЇЗДУ ВУЛТ
8. Тези доповідей і статті з проґрамних питань, оформлені з дотриманням вимог, наведених у
додатку 2, надсилаються на е-адресу sfulttz@ukr.net
9. Оплата друку стандартних тез (1600 знаків) –190 грн., додатково сплачується по 100 гривень за
кожну повну або неповну сторінку, що перевищує стандартний об’єм (оплата друку у вартість
книги матеріалів не входить).
10. Оплата здійснюється на рахунок6: №26007052739758 в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО
300711, ЄДРПОУ 20071736. В графі призначення платежу вказується:
Добровільний внесок, прізвище першого автора і три перші слова назви тез.
11. Кінцевий термін подачі матеріалів п р о д о в ж е н о – до 25 жовтня 2019 p.
2  участь в одноденному симпозіумі З’їзду – 5 балів, участь в сателітному заході (симпозіумі, конференції) -5 балів,
 участь в повній програмі З’їзду -10 балів,  стендова доповідь – 20 балів,  усна доповідь – 30 балів.
3 Бронювання місць і оплата проживання в готелях, дорожні витрати, оплата участі в дружній вечері, додаткових
матеріалів З’їзду, заходів соціальної програми (екскурсії, відвідування театру тощо) здійснюються самостійно.
4 Рекомендується робити оплату реєстраційного внеску і добровільного внеску за друк тез окремими платежами.
5 Відбір доповідачів здійснює науковий організаційний комітет.
6 До друку приймаються тези, що надійшли після попередньої оплати і реєстрації. Оплату можна здійснити платіжним
дорученням, банківською карткою, через платіжний термінал Приватбанку або іншого банку, поштовим переказом.
Додаток 2

ПРАВИЛА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ І СТАТЕЙ
ДЛЯ ДРУКУ В МАТЕРІАЛАХ ХVІІ З’ЇЗДУ ВУЛТ
1. Tези доповідей повинні відповідати тематиці. Мова публікації – українська, англійська
2. Формат друку: “Word for Windows”, шрифт TimesNewRoman, розмір шрифту – 12, інтервал – 1,0;
без ручних перенесень; аркуш А4 (210×297 мм), поля: з усіх боків – по 20 мм.
3. Стандартний об’єм текстового матеріалу (без назви, прізвищ авторів та адрес) не має
перевищувати 1600 знаків (20 рядків по 80 знаків у рядку). При перевищенні кількості знаків тези
друкуються за умови доплати за кожну сторінку (до 1600 знаків), що перевищує зазначений обсяг.
Структура тез: а) НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ (великими літерами, жирним шрифтом);
б) прізвища та ініціали авторів (прізвище основного доповідача підкреслюється);
в) місто, заклад, де проводилось наукове дослідження (без абревіатур);
г) текст тез (усі абревіатури повинні бути розшифровані).
4. У правому верхньому куті вказується код програмного питання: цифра 1, 2, 3, 4.
5. До цифри 4 додається буква (а–ь) у відповідності з цим переліком:
а) акушерство та ґінеколоґія;
б) педіатрія;
в) кардіолоґія, ревматолоґія;
г) пульмонолоґія, фтизіатрія;
ґ) ґастроентеролоґія;
д) нефролоґія, уролоґія;
е) невролоґія, нейрохірурґія, психіатрія;
є) ендокринолоґія;
ж) імунолоґія, алерголоґія;
з) оториноларинґолоґія;
и) офтальмолоґія;
і) інфекційні хвороби, вірусолоґія, епідеміолоґія;
ї) дерматовенеролоґія;
й) психолоґія, психотерапія, сексопатолоґія, нарколоґія;
к) анестезіолоґія, реаніматолоґія, інтенсивна терапія;
л) хірурґія, трансплантолоґія, косметолоґія;
м) травматолоґія та ортопедія;
н) онколоґія; гематолоґія;
о) стоматолоґія, щелепно-лицева хірурґія;
п) рентгенолоґія, радіолоґія;
р) фармаколоґія, клінічна фармаколоґія, токсиколоґія;
с) фітотерапія, гомеопатія, нутриціолоґія, дієтолоґія;
т) спортивна, військова, космічна медицина;
у) геронтолоґія, профпатолоґія;
ф) курортолоґія, реабілітація і фізіотерапія;
х) санолоґія, гіґієна, лабораторна діаґностика;
ц) анатомія, гістолоґія, фізіолоґія, мікробіолоґія;
ч) судова медицина, патанатомія, патогістолоґія;
ш) нетрадиційні методи діаґностики і лікування;
щ) ґенетика, демоґрафія;
ю) управління і орґанізація охорони здоров’я, медична
освіта;
я) історія медицини, лікарське називництво (медична
термінолоґія);
ь) інші галузі медицини.
6. Рукопис повинен бути ретельно перевірений і відредаґований автором. Редакція та Орґкомітет
З’їзду не несуть відповідальності за помилки авторів.
7. Вартість публікації одних тез доповіді (до 1600 знаків) –190 грн. У випадку збільшення обсягу
(понад 1600 знаків) публікація можлива у разі доплати по 100 гривень за кожну додаткову сторінку
(до 1600 знаків).
8. За бажання автора опублікувати повний текст статті, оплата її видруку здійснюється в розмірі 150
грн7 за кожну сторінку обсягом 2000 знаків, за умови її схвалення Науковим комітетом З’їзду.
9. У випадку невиконання зазначених вище вимог тези доповідей і статті не публікуються.
10. Для гарантованого включення публікації до книги матеріалів Конгресу здійсніть електронну
реєстрацію за посиланням https://goo.gl/forms/12rWuTBsJZ1k4x4T2.
11. У випадку труднощів з електронною реєстрацією надішліть тези на адресу sfulttz@ukr.net та
скан-копію або фото документу про оплату (квитанції, виписки тощо). В листі вкажіть основні дані
про себе згідно з анкетою (не потрібно, якщо здійcнена реєстрація).
12. ФОРМА АНКЕТИ УЧАСНИКА (АВТОРА), який не здійснив електронну реєстрацію8
Прізвище учасника
Ім’я (по батькові)
Науковий ступінь, вчене звання
Назва доповіді
Лікарська спеціальність
Місце роботи, посада
Телефон(и), факс
Електронна пошта (обов’язково)
7 Вартість може бути переглянута з 1 червня 2019 року.
8 У разі успішної електронної реєстрації достатньо надіслати лише тези і копію документу про оплату, якщо дані про
оплату не вказані при реєстрації.
Додаток 3

ПЕРЕЛІК
науково-навчальних заходів безперервного професійного розвитку
в сфері неформальної та інформальної освіти, які організовує та проводить
Всеукраїнське Лікарське Товариство
№ з/п
Назва заходу,
освітньої діяльності
Кількість балів9
Підтвердний
документ в Україні за кор-доном10*
2. Неформальна освіта
2.2
Навчання або медичне стажування в закладі вищої освіти / закладі охорони здоров’я за межами закладу, де працює фахівець
З кількості балів, отриманих за заходи в
Україні, враховується не більше 25 за рік**
3 за день
5 за день
Відрядження та копія наказу про зарахування на стажування в Україні. Cертифікат/диплом для іншої країни із програмою стажування
3. Інформальна освіта
3.1
Науково-практична конференція, симпозіум:
 участь в одноденному заході;
 участь у заході тривалістю 2 дні і ≥
 стендова доповідь;
 усна доповідь.
5*
10*
20
30
10
20
50
70
Сертифікат або диплом про участь в конференції. Доповідь підтверджується програмою
події та/або публікацією у матеріалах заходу
3.2
Професійний розвиток за дистанційною формою навчання з використанням електронних навчальних ресурсів.
Кількість балів, що враховуються до обов’язкового щорічного мінімуму, не має перевищувати 15 балів для україномовних і 20 балів для англомовних заходів 11
1 бал за 2 години; англомовні курси –
відповідно до кількості балів у сертифікаті
сертифікат
3.3
Навчання на симуляційних тренінгах або тренінгах з оволодіння практичними навичками, в тому числі під час науково-практичних конференцій, симпозіумів, з’їздів:  одноденний захід;
 захід тривалістю 2 дні та більше
15*
25*
20
30
сертифікат/ диплом
3.4
Тематичне навчання (фахові школи,
семінари, майстер-класи тощо):
одноденний захід;
захід тривалістю 2 дні та більше
10*
20*
15
25
сертифікат/ диплом
13.
14.
9 Критерії нарахування балів безперервного професійного розвитку згідно Наказу МОЗ №446 від 22.02.19
(Додаток 5 до Порядку проведення атестації лікарів, пункт 1 розділу V)
10 Кількість балів за заходи, які відбуваються в країнах з високим рівнем доходу (за рейтингом Світового Банку) або акредитовані за кордоном чи в Україні EACCME / ACCME / RCPSC чи сертифіковані ERC/ILCOR/AHA під час підрахунку загальної кількості балів множиться на 2.
11 Максимальна кількість балів не обмежена, але до щорічного обов’язкового мінімуму балів безперервного професійного розвитку враховуються не більше зазначеної у таблиці кількості балів.

Залиште свій коментар

коментарів

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>