БПР

01 січня 2022 року набрала чинності Постанова КМУ від 14 липня 2021 року № 725 «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» (далі – Постанова 725). Відповідно до вимог вказаної Постанови, працівники сфери охорони здоров’я після здобуття вищої освіти та отримання сертифіката лікаря-спеціаліста, провізора-спеціаліста або диплома про закінчення закладу фахової передвищої освіти зобов’язані здійснювати безперервний професійний розвиток (далі – БПР).

З метою забезпечення здійснення безперервного професійного розвитку діє система безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників (далі – Система БПР), яка призначена для збереження інформації про провайдерів, заходів БПР, обліку балів БПР.

Володільцем Системи БПР та внесених до неї відомостей є МОЗ України

Адміністратором Системи БПР визначено ДО «Центр тестування» (далі –Адміністратор).

Адміністратор забезпечує (організовує) технічну підтримку системи, обробку та аналіз внесених відомостей, збереження та захист даних, що містяться у системі, забезпечення доступу до системи працівників сфери охорони здоров’я, провайдерів, державних органів у межах, визначених законодавством.

За погодженням з МОЗ України Адміністратором встановлено примірний технічний регламент її роботи.

РЕЄСТРАЦІЯ ПРОВАЙДЕРІВ БПР

Відповідно до встановлених вимог юридична особа, яка має намір бути Провайдером заходів БПР медичних та фармацевтичних працівників, за які нараховуються бали (далі – Провайдери), завантажує Адміністратору за посиланням https://forms.gle/L87mZYtNvk4kyr5i9 пакет документів:

1. Заяву в електронній формі (завірену кваліфікованим електронним підписом).

2. Витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань із повним переліком видів економічної діяльності.

3. Положення про оцінку заходів безперервного професійного розвитку на ознаки академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини, затверджене Провайдером, яке обов’язково має містити відомості щодо:

– порядку виявлення і встановлення фактів порушення академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини;

– прийняття рішення про встановлення факту порушення академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини;

– притягнення учасників освітніх заходів безперервного професійного розвитку до академічної відповідальності;

– оскарження рішень про встановлення порушень академічної доброчесності та дотримання принципів доказової медицини і притягнення до академічної відповідальності учасників освітніх заходів з безперервного професійного розвитку.

4. Методологію оцінювання набутих знань та практичних навичок працівників сфери охорони здоров’я, що затверджується Провайдером, яка обов’язково має містити відомості щодо:

– порядку оцінювання рівня знань та навичок слухачів набутих заходах БПР;

– інформації про мінімальну кількість балів для отримання зарахування курсу;

– умов перездачі та випадків не зарахування результатів навчання.

5. Положення про запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів безперервного професійного розвитку та недопущення залучення і використання коштів фізичних (юридичних) осіб для реклами лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг, затверджене Провайдером яке обов’язково має містити відомості щодо:

– запобігання впливу приватних інтересів, особистої зацікавленості представників провайдеру БПР (засновників, учасників, власників, працівників та інших осіб залучених до заходів БПР) на проведення заходів БПР, зокрема, щодо неприпустимості промоції лікарських засобів, медичних виробів або медичних послуг;

– основних принципів управління конфліктом інтересів;

– обов’язків осіб пов’язаних із здійсненням БПР щодо запобігання конфлікту інтересів під час проведення заходів БПР;

– порядку виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, що виникають в осіб пов’язаних із здійсненням БПР під час виконання ними обов’язків пов’язаних із здійсненням БПР;

– заходів зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів і порядку дій, зокрема, процесуальні процедури реагування на конфлікт інтересів, організація документообігу інші дії пов’язані із врегулюванням конфлікту інтересів;

– визначення відповідальної особи за контроль за можливим конфліктом інтересів, прийом відомостей про наявний конфлікт інтересів або такий, який може виникнути, розгляд цих відомостей;

– відповідальності представників провайдеру БПР за недотримання вимог Положення про запобігання конфлікту інтересів;

– форми/шаблону повідомлення про реальний/потенційний конфлікт інтересів особи пов’язаної із здійсненням БПР.

6. Заяву засновників (учасників, власників), посадових осіб про відсутність конфлікту інтересів.

У разі подання оформленого належним чином повного пакету документів протягом 20 робочих днів з дня його надходження, Адміністратор вносить до Системи БПР інформацію про Провайдера та присвоює йому реєстраційний номер.

РЕЄСТРАЦІЯ ЗАХОДІВ БПР

Провайдер поквартально подає Адміністратору заходи для їх внесення до Переліку заходів БПР. Реєстрація заходів на наступний квартал здійснюється Провайдером за 30 календарних днів до початку зазначеного кварталу за посиланням: https://forms.gle/VkiYz7WsoEjGVXnU6.

Інформація про кожен захід, за проходження якого працівникам сфери охорони здоров’я нараховуються бали БПР, обов’язково має бути розміщена окремо на офіційному сайті Провайдера за формою Картки заходу.

Адміністратор після перевірки на офіційному сайті Провайдера інформації про захід БПР присвоює кожному заходу БПР структурований реєстраційний номер, забезпечуючи його унікальність в межах поточного року.

Кожен захід, за проходження якого працівникам сфери охорони здоров’я нараховуються бали БПР, реєструється окремо.

СЕРТИФІКАТИ

Сертифікати видаються Провайдером після завершення заходу БПР.

Обов’язковим елементом сертифікату є його номер, який має цифровий вираз наступного формату: хххх-zxxx-zxxxххх-zxxxхх, де

Х –будь-яка цифра

Z – будь-яка цифра, окрім 0.

ХХХХ Рік проведення заходу БПРZХХХ Реєстраційний номер ПровайдераZХХХXXX Реєстраційний номер заходу БПРZXХХХХ Реєстраційний номер учасника

Сертифікат обов’язково містить наступні відомості: повну юридичну назву Провайдера (відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань), вид заходу БПР, тему заходу БПР, лікарські/фармацевтичні спеціальності, кількість балів БПР, дату проведення заходу БПР, номер сертифікату, підпис та ПІБ керівника Провайдера, який гарантує здійснення оцінювання набутих знань, і практичних навичок та дотримання вимог Постанови 725 під час проведення заходу.

Кількість балів учаснику заходу БПР нараховується згідно із наказом МОЗ України від 22.02.2019 № 446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

ОБЛІК БАЛІВ БПР

Після проведення заходу, для здійснення обліку балів БПР, Провайдер надсилає Адміністратору дані про нарахування балів шляхом заповнення форми за посиланням: https://forms.gle/XAN2mgmzCMw4T1kq5.

ПОРУШЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ БПР МЕДИЧНИХ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

При виявленні можливого порушення Постанови 725 особа, яка виявила таке можливе порушення, має право подати Адміністратору скаргу з підтверджуючим відеозаписом за посиланням: https://forms.gle/spAjTFb15m16Mjqy6.

Адміністратор розглядає скаргу і у випадку підтвердження порушення пункту 17 Постанови 725 оголошує попередження Провайдеру та оприлюднює його в системі.