Про ВУЛТ

СТАТУС, МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ

Статус.

Всеукраїнське Лікарське Товариство/Ukrainian Medical Association (ВУЛТ) є неприбутковою добровільною громадською організацією, яка об’єднує лікарів України, незалежно від спеціальності, місця роботи та мешкання, національності, релігійних переконань та партійної належності.

ВУЛТ вважає себе продовжувачем традицій Українського (Руського) Лікарського Товариства у Львові, заснованого у 1910 році та Всеукраїнської Спілки Лікарів, заснованої в Києві 1917 року.

Мета ВУЛТ ставить за мету сприяння охороні і зміцненню здоров’я українського народу, розвиток вітчизняної медичної науки, участь у вирішенні медичних проблем, сприяння професійному росту медичних працівників, їх правовому та соціальному захисту, задоволення своїх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів.

Завданнями діяльності ВУЛТ є:

сприяння моральному, культурному та національному відродженню українського лікарства та всього народу України;

піднесення державної та суспільної значимості професії лікаря, сприяння відродженню її авторитету і престижу, сприяння поліпшенню рівня та якості медичної допомоги усім верствам населення;

сприяння зросту професійного рівня українських лікарів до міжнародного, шляхом підвищення кваліфікації і практичної майстерності, удосконалення медичної освіти, розвитку творчого потенціалу та реалізації права кожного на інтелектуальну працю та її результати;

сприяння формуванню пріоритетних напрямів медичної науки, організація та участь у проведенні наукових досліджень актуальних проблем медицини та охорони здоров’я, впровадження їхніх досягнень у практику;
обстоювання інтересів членів ВУЛТ в органах державної влади і державного управління, забезпеченню юридичного захисту їхніх громадянських прав, професійних, соціальних та економічних інтересів.

ПРІОРИТЕТИ В РОБОТІ

Мета і завдання товариства співпадають з канонами медицини всіх часів і народів. Ми прагнемо сприяти охороні та зміцненню здоров’я населення, розвивати науку, допомагати професійному зростанню медичних працівників, їх правовому і соціальному захисту. Разом з тим маємо підвищувати і зміцнювати самобутність і авторитет української медицини, сприяти впровадженню державної мови в медичних учбових закладах, наукових установах та практичній медицині. Основні завдання, які намагається вирішити товариство, полягають в допомозі моральному, культурному та національному відродженню українського лікарства, поліпшенню рівня та якості медичної допомоги усім верстам населення, сприянню зросту професійного рівня українських лікарів до міжнародного, формуванні пріоритетних напрямків медичної науки.

Основні види діяльності: організація практичних і наукових конференцій, семінарів, “круглих столів”, допомога у підготовці до видання та друку наукових праць членів організації, допомога лікарям в започаткуванні приватної практики, консультація лікувально-профілактичних закладів області з питань організації охорони здоров’я та акредитації.

Визначальним напрямком діяльності ВУЛТ останніх років є запровадження в Україні лікарського самоврядування.

З метою зміни ставлення держави до професії лікаря та запровадження європейських принципів до управління в системі охорони здоров’я ВУЛТ підготувало проект Закону України «Про лікарське самоврядування». Цей законопроект багаторазово обговорювався на з’їздах ВУЛТ, конгресах СФУЛТ, інших зібраннях медичної громадськості, парламентських слуханнях, кілька разів доопрацьовувався і реєструвався у Верховній Раді, проте відповідний Закон і досі не прийнятий. Необхідність професійної автономії лікарів є настійливою вимогою Світової Медичної Асоціації і відзначена в кількох важливих документах сьогодення, зокрема, в коаліційній угоді і відповідно в урядовій програмі.

Маємо надію, що діюча українська влада усвідомила важливість такого кроку назустріч лікарській спільноті і цей Закон буде схвалено. Його прийняття стане реальним показником демократизації політичної та соціальної систем держави,сприятиме адаптації вітчизняної охорони здоров’я до ринкової економіки. Надання лікарському самоврядуванню законодавчого підґрунтя буде важливим фактором для забезпечення потреб населення якісною і доступною медичною допомогою.