Статут

СТАТУТ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЛІКАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА

– Всеукраїнське Лікарське Товариство (далі – ВУЛТ) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує лікарів України, незалежно від місця роботи та мешкання, національності, релігійних переконань і партійної належності.
– Повне найменування Організації – Громадська організація «Всеукраїнське Лікарське Товариство».
– Скорочена назва –«ВУЛТ».
– Повна назва – англійською мовою – «Ukrainian Medical Association».
– Скорочена назва англійською мовою – «UMA».
– Громадська організація «Всеукраїнське Лікарське Товариство» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», міжнародними договорами, іншими законодавчими актами та цим Статутом.
– Діяльність ВУЛТ будується на принципах добровільності, рівноправності членів, колегіальності, самоврядування, законності, гласності і демократії.
– Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою емблему, прапор та іншу символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
– Діяльність ВУЛТ поширюється на територію України.
– Організаційно-правова форма: громадська організація.
– ВУЛТ має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті
– ВУЛТ здійснює свою діяльність з іншими громадськими об’єднаннями та організаціями на договірних засадах.
– Робочою мовою ВУЛТ є українська. Для спілкування ВУЛТ з міжнародними партнерами може використовуватись також англійська чи інші мови, прийнятні для сторін.
– Місце знаходження керівного органу ВУЛТ – м. Київ.
– ВУЛТ вважає себе продовжувачем традицій Українського (Руського) Лікарського Товариства у Львові, заснованого у 1910 році та Всеукраїнської Спілки Лікарів, заснованої в Києві 1917 року.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВУЛТ

– ВУЛТ ставить за мету сприяння охороні і зміцненню здоров’я українського народу, розвиток вітчизняної медичної науки, участь у вирішенні медичних проблем, сприяння професійному росту медичних працівників, їх правовому та соціальному захисту, задоволення своїх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів.
– Завданнями діяльності ВУЛТ є:
– сприяння моральному, культурному та національному відродженню українського лікарства та всього народу України;
– піднесення державної та суспільної значимості професії лікаря, сприяння відродженню її авторитету і престижу, запровадження лікарського самоврядування; сприяння поліпшенню рівня та якості медичної допомоги усім верствам населення;
– сприяння зросту професійного рівня українських лікарів, шляхом підвищення кваліфікації і практичної майстерності, удосконалення медичної освіти, розвитку творчого потенціалу, реалізації права на інтелектуальну працю та її результати;
– сприяння формуванню пріоритетних напрямів медичної науки, організація та участь у проведенні наукових досліджень актуальних проблем медицини та охорони здоров’я, впровадження їхніх досягнень у практику;
– обстоювання інтересів членів ВУЛТ в органах державної влади і державного управління, громадських організаціях, суді та прокуратурі, сприяння забезпеченню юридичного захисту їхніх громадянських прав, професійних, соціальних та економічних інтересів.
– Для досягнення поставленої мети і завдань ВУЛТ в установленому чинним законодавством порядку:
– консолідує лікарське співтовариство щодо виконання завдань у галузі охорони здоров’я населення України;
– займається науковою, просвітницькою та громадською діяльністю;
– представляє своїх членів і захищає їхні професійних права та законні інтереси, в тому числі в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових та правоохоронних органах;
– співпрацює з відповідними установами та організаціями з питань професійного вдосконалення лікарів та бере участь у його проведенні, сприяє організації і проведенню підвищення кваліфікації лікарів;
– може подавати пропозиції та висновки щодо проектів нормативних актів у галузі охорони здоров’я в порядку, встановленому законом;
– співпрацює з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, політичними організаціями, іншими громадськими організаціями з питань охорони здоров’я населення та умов виконання лікарем своїх професійних обов’язків як в Україні так і за кордоном;
– може брати участь у атестації, акредитації, сертифікації та ліцензуванні лікарів та закладів охорони здоров’я у встановленому законом порядку;
– може надавати фінансову допомогу своїм членам і їхнім родинам у разі потреби;
– виходячи з ідеалів гуманізму та милосердя, може займатися доброчинною діяльністю.

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

ВУЛТ має право:
– представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;
– вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);
– звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
– одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя;
– проводити мирні зібрання;
– на добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;
– підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;
– засновувати засоби масової інформації;
– укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;
– одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;
– здійснювати відповідно до закону неприбуткову підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;
– відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;
– розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації;
– проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;
– організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;
– здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;
– здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність;
– вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземними партнерами;
– обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;
– мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеному законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;
– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;
– створювати та реалізувати різноманітні проекти, запроваджувати програми.

4. ЧЛЕНСТВО У ВУЛТ

– Членство у ВУЛТ є добровільним. Члени поділяються на дійсних, прихильників та почесних.
– Дійсними членами ВУЛТ можуть бути особи, що мають вищу медичну освіту, визнають та керуються Статутом ВУЛТ, сприяють здійсненню цілей та завдань ВУЛТ, працюють в одному з його відокремлених підрозділів та регулярно сплачують членські внески.
– Членами-прихильниками ВУЛТ можуть бути особи, які навчаються на старших курсах вищих навчальних медичних закладів, визнають та керуються Статутом ВУЛТ, сприяють здійсненню його цілей та завдань.
– Почесними членами ВУЛТ можуть бути особи, які мають особливі заслуги в розвитку медицини або діяльності ВУЛТ.
– Вступ до ВУЛТ дійсних членів та членів-прихильників здійснюється за їх письмовою заявою – анкетою, що подається в паперовому або в електронному вигляді до відокремленого підрозділу з подальшим затвердженням керівними органами крайової організації (товариства) або правлінням ВУЛТ.
– Почесні члени ВУЛТ обираються на З’їзді ВУЛТ за поданням Великої Ради ВУЛТ. Почесні члени не можуть бути обраними до керівних органів ВУЛТ.
– Вихід з ВУЛТ його членів можливий за їх ініціативи, на підставі їх письмової заяви, якщо вони розрахувалися з усіма матеріальними зобов’язаннями перед ВУЛТ
– Виключення з ВУЛТ індивідуальних членів можливе за рішенням загальних зборів відокремленого підрозділу, керівних органів крайової організації (товариства) або Великої Ради ВУЛТ за порушення вимог Статуту ВУЛТ чи за вчинки, несумісні з моральними засадами.
– Рішення про виключення може бути оскаржене до Ради крайової організації (товариства) ВУЛТ, Правління, Великої ради або до З’їзду ВУЛТ.
– Виключений індивідуальний член ВУЛТ може бути прийнятий до ВУЛТ керівними органами організації (товариств) з ініціативи відокремленого підрозділу, не раніше, ніж через два роки.
– Дійсним членам ВУЛТ, членам-прихильникам ВУЛТ та почесним членам може видаватися членський квиток та нагрудний знак. Почесним членам ВУЛТ додатково видається диплом.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ВУЛТ

– Дійсні члени ВУЛТ мають право:
– брати участь з правом ухвального голосу у зборах і конференціях відокремленого підрозділу (товариства) та З’їзді ВУЛТ, вносити і обговорювати будь-які питання, що стосуються діяльності ВУЛТ всіх рівнів та вимагати відповіді на них протягом одного місяця;
– обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів ВУЛТ будь-якого рівня;
– брати участь у всіх заходах ВУЛТ;
– отримувати освітню, моральну, юридичну, матеріальну, інформаційну та інші види допомоги у відповідності до Статуту ВУЛТ;
– Члени-прихильники ВУЛТ мають право:
– брати участь з правом дорадчого голосу у зборах і конференціях відокремленого підрозділу та З’їзді ВУЛТ, вносити і обговорювати будь-які питання, що стосуються діяльності ВУЛТ в його органах усіх рівнів;
– брати участь у всіх заходах ВУЛТ;
– отримувати освітню, моральну, юридичну, матеріальну, інформаційну та інші види допомоги у відповідності зі Статутом ВУЛТ.
– Члени ВУЛТ зобов’язані:
– дотримуватись вимог Статуту ВУЛТ, виконувати свої обов’язки перед ВУЛТ;
– приймати активну участь у реалізації статутних завдань ВУЛТ і рішень З’їздів ВУЛТ;
– пропагувати ідеї, принципи та форми діяльності ВУЛТ, сприяти його розвитку та підвищенню авторитету;
– удосконалювати свій фаховий та культурний рівень, сприяти прогресу медицини, неухильно дотримуватись моральних засад;
– регулярно сплачувати членські внески і брати участь у діяльностівідокремленого підрозділу , його керівних та виконавчих органів.
– За активну участь у діяльності ВУЛТ його члени можуть бути відзначені рішенням Ради крайової організації (товариства) або Великої Ради ВУЛТ.

6. СТРУКТУРА ВУЛТ, ЙОГО КЕРІВНІ ОРГАНИ

– Структуру ВУЛТ складають відокремлені підрозділи, крайові організації (товариства), спеціалізовані екстериторіальні організації, центральні керівні, виконавчі та контрольні органи ВУЛТ.
– Найвищим керівним органом ВУЛТ є З’їзд. З’їзд ВУЛТ:
– приймає Статут ВУЛТ, вносить до нього зміни та доповнення, затверджує символіку ВУЛТ;
– затверджує порядок денний та регламент роботи З’їзду;
– обирає Президента, Правління, Вищу Етичну Комісію, Центральну Ревізійну Комісію;
– може обирати Почесного Президента, Почесного Голову правління та Почесних членів ВУЛТ, за поданням Великої Ради ВУЛТ;
– заслуховує та затверджує звіти Президента та Центральної Ревізійної Комісії ВУЛТ;
– визначає стратегічні завдання діяльності ВУЛТ;
– визначає необхідність та кількість інших робочих органів ВУЛТ (комітетів, комісій, колегій тощо) та приймає Положення про них;
– розглядає питання, внесені Великою Радою, Правлінням, Центральною Ревізійною Комісією, делегатами З’їзду.
– З’їзд ВУЛТ вправі приймати рішення з будь-яких питань діяльності ВУЛТ, в тому числі і з тих, що передані ним до компетенції Великої ради та/або Правління.
– Основні документи З’їзду ВУЛТ та інформація про склад керівництва оприлюднюється.
– З’їзд скликається Правлінням ВУЛТ не рідше, ніж один раз на 2 роки і одинадцять місяців. Право позачергового скликання З’їзду мають Правління ВУЛТ, не менш як 10% Великої Ради ВУЛТ та не менш як одна десята дійсних членів ВУЛТ.
– Норми представництва, час, місце скликання та порядок денний З’їзду ВУЛТ оголошуються Правлінням ВУЛТ не пізніше, як за 3 місяці до його початку.
– З’їзд ВУЛТ має чинність, якщо у його роботі беруть участь більшість обраних делегатів.
– Рішення З’їзду стосовно Статуту, основних напрямків діяльності, припинення діяльності ВУЛТ або реорганізації приймаються кваліфікаційною більшістю в три чверті голосів від загальної кількості делегатів, що приймають участь у З’їзді. Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів.
– У період між З’їздами діяльністю ВУЛТ керує Велика Рада ВУЛТ, яка підзвітна З’їздові.
– Велика Рада ВУЛТ є представницьким органом і складається з Голів крайових організацій (товариств) і спеціалізованих екстериторіальних організацій, Правління ВУЛТ і його постійних комісій, Президента, Почесних Президентів, а також з правом дорадчого голосу запрошених членів ВУЛТ.
– Велика Рада ВУЛТ:
– здійснює загальне керівництво ВУЛТ в період між З’їздами;
– скликає позачергові З’їзди ВУЛТ;
– здійснює контроль за статутною діяльністю ВУЛТ;
– затверджує бюджет ВУЛТ;
– ратифікує рішення Президента ВУЛТ;
– затверджує міжнародні договори ВУЛТ;
– вносить на розгляд З’їзду ВУЛТ кандидатури Почесного Президента, Почесного Голови правління та Почесних членів ВУЛТ;
– вирішує чергові питання діяльності ВУЛТ, розглядає і вирішує спірні питання.
– Засідання Великої Ради ВУЛТ скликаються Президентом, Головою правління ВУЛТ або за попередньою домовленістю Великої Ради ВУЛТ не рідше двох разів на рік. У випадку нагальної потреби засідання Великої Ради ВУЛТ може бути скликане на вимогу п’яти і більше крайових організацій.
– Рішення Великої Ради ВУЛТ мають чинність у випадку, якщо за нього проголосувало не менше половини її членів з правом вирішального голосу.
– Президент ВУЛТ є найвищою посадовою особою ВУЛТ. Президент ВУЛТ:
– головує на З’їзді ВУЛТ та засіданнях Великої Ради ВУЛТ, очолює Велику Раду ВУЛТ;
– репрезентує ВУЛТ у державних установах і громадських організаціях України та поза її межами і в міжнародних стосунках;
– має право першого підпису на банківських та інших службових документах в межах прав, наданих чинним законодавством України і Статутом ВУЛТ;
– має право брати участь у роботі Правління ВУЛТ з повноважним голосом;
– видає зобов’язання та доручення, відкриває та закриває поточні рахунки в банківських установах;
– від імені ВУЛТ та за його ухвалою укладає угоди з державними, громадськими, кооперативними та іншими організаціями й громадськими об’єднаннями та приватними особами як в Україні, так і за її межами;
– має право делегувати на тимчасовій або постійній основі виконання своїх обов’язків пов’язаних з фінансовою діяльністю Голові правління ВУЛТ;
– може створювати експертну комісію для вирішення нагальних питань, приймати самостійні рішення в межах своїх повноважень має право “Вето” на рішення Правління ВУЛТ та Великої Ради ВУЛТ, яке може бути скасоване рішенням не менш двох третин їхніх членів.
– Президент ВУЛТ обирається З’їздом ВУЛТ простою більшістю голосів від загальної кількості делегатів, прямим голосуванням.
– У випадку дострокового припинення повноважень Президента ВУЛТ його заміняє Голова Правління ВУЛТ і виконує його обов’язки до наступного З’їзду ВУЛТ (чергового, позачергового).
– Почесний Президент ВУЛТ є повноправною почесною посадовою особою ВУЛТ. Почесний Президент ВУЛТ має право брати участь у роботі З’їздів ВУЛТ, засіданнях Великої Ради ВУЛТ та Правління ВУЛТ;
– Почесний Президент ВУЛТ обирається, за поданням Великої Ради ВУЛТ, З’їздом ВУЛТ, простою більшістю голосів від загальної кількості делегатів З’їзду, прямим голосуванням.
– Правління ВУЛТ є виконавчим органом ВУЛТ. До його складу входять: Голова, заступник (заступники) голови, члени Правління, серед яких: відповідальний писар, скарбник, керівники функціональних підрозділів Правління ВУЛТ (зі свого складу, утворюваних за потребою).
– Правління ВУЛТ:
– обирає Голову, його заступників, призначає зі свого складу відповідального писаря, скарбника, голів функціональних підрозділів Правління ВУЛТ (за потребою).;
– здійснює координацію діяльності ВУЛТ у період між сесіями Великої Ради ВУЛТ, координує діяльність крайових і спеціалізованих організацій (товариств) ВУЛТ;
– скликає чергові та позачергові З’їзди ВУЛТ, визначає норми представництва і порядок обирання делегатів;
– провадить підготовку до З’їздів ВУЛТ та інших заходів ВУЛТ;
– здійснює облік членів ВУЛТ, відокремлених підрозділів, крайових організацій (товариств) ВУЛТ, веде облік членських внесків, пожертвувань та інших надходжень, а також видатків ВУЛТ;
– керує фінансовою діяльністю ВУЛТ;
– розпоряджається майном ВУЛТ в межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
– представляє інтереси ВУЛТ в установах, на підприємствах та організаціях;
– розглядає апеляції і приймає остаточні рішення щодо виключення членів з ВУЛТ;
– збирає, зберігає і надає інформацію про діяльність ВУЛТ, а також з інших питань, які мають інтерес для нього та його членів;
– сприяє редакційно-видавничій діяльності.
– Члени Правління ВУЛТ обираються З’їздом ВУЛТ простою більшістю голосів від загальної кількості делегатів, прямим відкритим голосуванням.
– Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від числа присутніх і є чинними, якщо в голосуванні взяло участь не менше половини членів правління, як тих, хто фізично присутній на засіданні, так і тих, хто бере участь в засіданні дистанційно за допомогою засобів зв’язку. За необхідності, рішення з певних питань можуть прийматися шляхом опитування, яке організовує Голова Правління або за його дорученням один із заступників. Результати голосування шляхом опитування є чинними, якщо за відповідне рішення висловилися не менше половини від загального числа членів правління.
– Голова Правління ВУЛТ:
– очолює Правління ВУЛТ, головує на його засіданнях, визначає коло відповідальності і обов’язків заступників, пропонує розподіл повноважень і обов’язків членів правління та керівників структурних підрозділів;
– під час відсутності Президента ВУЛТ, або за його дорученням: заміняє його і виконує його обов’язки, зокрема, має право підпису на службових документах в межах прав, наданих чинним законодавством України і Статутом ВУЛТ, видає зобов’язання та довіреності, відкриває та закриває поточні рахунки в банківських установах, від імені ВУЛТ та за його ухвалою укладає угоди з державними, громадськими, кооперативними та іншими організаціями й громадськими об’єднаннями та приватними особами як в Україні, так і за її межами;
– має право першого підпису на банківських рахунках;
– залучає до виконання завдань ВУЛТ та інших робіт необхідних спеціалістів з платнею за трудовими угодами, згідно з затвердженими Правлінням ВУЛТ штатами, приймає на роботу штатних працівників і звільняє їх відповідно до чинного законодавства України про працю;
– згідно з затвердженим Правлінням ВУЛТ кошторисом купує майно та інвентар. Голова Правління ВУЛТ обирається на першому засіданні Правління ВУЛТ прямим відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Правління ВУЛТ.
У випадку дострокового припинення повноважень Голови Правління ВУЛТ наступний Голова обирається на черговому засіданні Правління ВУЛТ прямим відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Правління ВУЛТ. До моменту проведення правління, його обов’язки виконує один із заступників за рішенням Президента ВУЛТ.
– Структура і діяльність функціональних підрозділів Правління ВУЛТ регламентується Положеннями про них, які затверджуються Правлінням ВУЛТ.
– Для виконання поточної роботи ВУЛТ може залучати додаткових працівників, кількість яких і розмір їхньої платні визначаються Правлінням ВУЛТ.
– Контрольним органом ВУЛТ є Центральна Ревізійна Комісія, яка складається з Голови та двох членів і є підзвітною виключно З’їздові ВУЛТ.
– Центральна Ревізійна Комісія ВУЛТ:
– контролює фінансову діяльність ВУЛТ, додержання штатної та кошторисної дисципліни, стан обліку та звітності;
– виносить на обговорення відповідних органів ВУЛТ наслідки ревізій та пропозиції щодо усунення виявлених недоліків;
– розробляє заходи для виправлення недоліків у роботі ВУЛТ.
– Члени Центральної Ревізійної Комісії ВУЛТ обираються З’їздом ВУЛТ простою більшістю голосів від загальної кількості делегатів, прямим голосуванням на термін каденції керівних органів
– Члени Центральної Ревізійної Комісії ВУЛТ не можуть бути членами керівних органів ВУЛТ або його штатними працівниками.
– Голова правління ВУЛТ звітує про діяльність організації перед Правлінням ВУЛТ раз на рік по закінченню фінансового року. Звітування перед членами ВУЛТ Правлінням відбувається на черговому З’їзді ВУЛТ.
– Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів ВУЛТ та розгляду скарг.
– Кожен член ВУЛТ має право оскаржити рішення, дії та бездіяльності керівних органів ВУЛТ.
– Скарги на рішення керівних органів місцевих осередків, Президента ВУЛТ розглядаються Правлінням ВУЛТ протягом місяця з дати їх надходження і заявнику в письмовій формі надсилається відповідне рішення щодо розгляду скарги. У випадку встановлення, що рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, статуту, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів ВУЛТ, Правління зобов’язує відповідний орган відмінити оскаржуване рішення.
– Скарги адресовані Президенту ВУЛТ розглядаються ним особисто, або (при необхідності) виносяться для розгляду на засідання Правління. Скарга на засіданні Правління розглядається, як правило, в присутності скаржника.
– Оскаржувані рішення керівних органів, прийняті з порушенням законодавства, їх компетенції або тих, що порушують законні права членів ВУЛТ можуть бути скасовані рішенням З’їзду ВУЛТ.
– Контроль за своєчасним, неупередженим та справедливим розглядом скарг здійснює Ревізійна комісія.

7. ВИЩА ЕТИЧНА КОМІСІЯ

– Вища Етична Комісія ВУЛТ складається з: голови, писаря та трьох членів, які обираються З’їздом ВУЛТ прямим голосуванням, більшістю не менш як ¾ голосів від загальної кількості делегатів
– Вища Етична Комісія є центральним органом ВУЛТ з питань лікарської етики, розробляє методичні рекомендації і посібники стосовно етичних питань, надає допомогу і консультує членів етичних комісій крайових і екстериторіальних організацій ВУЛТ, розглядає скарги і апеляції на рішення цих комісій
– Вища Етична Комісія є підзвітною виключно З’їзду ВУЛТ.
– Діяльність Комісії Лікарської Честі ВУЛТ регламентується її Положенням, яке затверджується З’їздом ВУЛТ.

8. КОШТИ, МАЙНО ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ВУЛТ

– Кошти ВУЛТ складаються з:
– вступних та щорічних членських внесків;
– добровільних пожертвувань та благодійних внесків осіб, установ, організацій, об’єднань та інших не заборонених законом надходжень;
– коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги;
– доходів від статутної діяльності, що здійснюється у відповідності до закону про «Громадські об’єднання»
пасивних доходів.
– Розмір індивідуальних членських внесків визначається конференціями (зборами) крайових організацій (товариств). Крайові організації (товариства) перераховують на загальні потреби ВУЛТ, кошти у розмірі, що визначається Великою радою, але не менше 10% надходжень від членських внесків. Крайові і екстериторіальні організації а також окремі члени ВУЛТ, за потреби, вносять додаткові кошти на цільові програми, в розмірі який визначається рішенням Великої ради або Правління ВУЛТ.
– Почесні члени ВУЛТ, члени-прихильники, пенсіонери та безробітні дійсні члени ВУЛТ звільняються від обов’язку сплати членських внесків.
– Кошти ВУЛТ використовуються у відповідності до чинного законодавства України. Доходи (прибутки) ВУЛТ використовуються виключно на фінансування видатків на реалізацію мети і завдань ВУЛТ та проведення заходів, передбачених Статутом ВУЛТ, організаційні потреби та утримання штатного апарату;
– Майно (активи), доходи ВУЛТ або їх частини не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів, працівників ВУЛТ (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

9. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ОРГАНІЗАЦІЇ

– ВУЛТ може утворювати в установленому законодавством порядку крайові організації, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи.
– Рішення про утворення чи припинення діяльності відокремлених підрозділів приймається З’їздом ВУЛТ або за його рішенням Великою радою ВУЛТ.
– Крайова організація ВУЛТ є його відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням ВУЛТ та здійснює функції ВУЛТ у відповідності із типовим або окремим Положенням Крайової організації ВУЛТ.
– Керівники відокремлених підрозділів ВУЛТ призначаються головою правління на підставі результатів виборів в цих крайових організаціях і діють на підставі довіреності.
– Первинною ланкою ВУЛТ є осередок, що утворюється на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання дійсних членів, з ініціативи не менш, як трьох осіб, котрі відповідають вимогам статті 4.2 цього Статуту з наступним взяттям на облік.
– Вищим керівним органом відокремленого підрозділу ВУЛТ є загальні збори, які провадяться в разі потреби.
– Збори відокремленого підрозділу обирають виконавчі органи, які керують поточною діяльністю відокремленого підрозділу в період між зборами і є підзвітними їм та Раді крайової організації (товариства) ВУЛТ.
– Структура та діяльність відокремленого підрозділу визначаються крайовою організацією (товариством) ВУЛТ.
– Відокремлені підрозділи ВУЛТ, що діють в межах певної адміністративно-територіальної одиниці об’єднуються в крайові організації (товариства) ВУЛТ. Відокремлені підрозділи можуть також об’єднуватися в спеціалізовані екстериторіальні організації ВУЛТ: військову, академічну, молодіжну тощо.
– Діяльність крайових і спеціалізованих екстериторіальних організацій ВУЛТ регулюється цим Статутом і Типовим Положенням, яке затверджується З’їздом ВУЛТ або за його рішенням Великою радою ВУЛТ. Кожна організація ВУЛТ має право на розробку свого окремого Положення, яке не може суперечити цьому Статуту і Типовому Положенню про організацію ВУЛТ і підлягає затвердженню Правлінням або Великою Радою ВУЛТ
– Крайові організації ВУЛТ, що створюються і діють на основі Положення про організацію ВУЛТ можуть реєструватися як відокремлені підрозділи ВУЛТ. Крайові організації (товариства) ВУЛТ, які на момент прийняття даної редакції Статуту ВУЛТ зареєстровані в установленому порядку, як юридичні особи можуть продовжувати діяльність в такому статусі.
– Вищим керівним органом крайової і спеціалізованої екстериторіальної організації ВУЛТ є конференція (збори) членів, делегати якої обираються на зборах відокремлених підрозділів. Конференція (збори) скликається Радою крайової і екстериторіальної організації в залежності від потреби. Право позачергового скликання конференції (зборів) мають Рада (правління) цієї організації або не менш як одна третина її дійсних членів.
– Норми представництва, час, місце скликання та порядок денний конференції (зборів) оголошуються керівним органом даної організації не менш як за місяць до початку її роботи.
– Конференція (збори) організації ВУЛТ:
– затверджує порядок денний та регламент роботи конференції (зборів);
– заслуховує і затверджує звіти Ради (правління) крайової організації (товариства) етичної та ревізійної комісії;
– обирає Голову крайової організації (товариства), його заступника та інші статутні керівні особи, етичну та ревізійну комісію (за потреби) простою більшістю голосів від загальної кількості делегатів;
– визначає чергові завдання крайової організації (товариства);
– розглядає питання, внесені Радою крайової організації (товариства) та інші питання, що стосуються діяльності.
– У період між конференціями діяльністю крайової організації (товариства) керує Рада (правління) крайової організації (товариства) під проводом Голови, яка підзвітна конференції (зборам).
– Рада (правління) крайової організації (товариства) складається з: Голови, його заступника та інших статутних керівних осіб.
– Голова крайової організації (товариства) ВУЛТ:
– очолює крайову організацію (товариство), головує на конференціях (зборах) та засіданнях Ради крайової організації (товариства);
– репрезентує крайову організацію (товариство) у державних установах і громадських організаціях України та за її межами;
– Голова крайової організації ВУЛТ, що зареєстрована як відокремлений підрозділ ВУЛТ, діючи на підставі доручення:
– має право першого підпису на банківських та інших службових документах в межах прав, наданих чинним законодавством України і Статутом ВУЛТ;
– видає зобов’язання та довіреності, відкриває та закриває поточні рахунки в банківських установах;
– залучає до виконання завдань і робіт крайової організації необхідних спеціалістів з платнею за трудовими угодами, згідно з затвердженими штатами, приймає на роботу штатних працівників і звільняє їх відповідно до чинного законодавства України про працю;
– може створювати експертну комісію для вирішення нагальних питань.
– від імені Ради крайової організації (товариства) та за її ухвалою укладає угоди з державними, громадськими та іншими організаціями й громадськими об’єднаннями та приватними особами;
– згідно з затвердженим Радою крайової організації (товариства) кошторисом купує необхідне майно та інвентар;
– Контрольним органом крайової організації (товариства) є Ревізійна комісія крайової організації (товариства), котра обирається конференцією (зборами) і є підзвітною виключно їй.
– Ревізійна комісія крайової організації (товариства) контролює фінансову діяльність крайової організації (товариства), додержання штатної та кошторисної дисципліни, стан обліку та звітності, виносить на обговорення відповідних органів наслідки ревізій та пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.
– Члени Ревізійної комісії крайової організації (товариства) не можуть бути членами керівних органів крайової організації (товариства), ВУЛТ або їх штатними працівниками.
– Керівні органи, структура і принципи діяльності екстериторіальних організацій є аналогічними до таких в крайових організаціях і на них поширюються всі положення п.6.40 -6.46 цього Статуту
– Детальна структура та діяльність крайових організацій (товариств), що користуються правами юридичних осіб і їх відокремлених підрозділів, визначається Статутом крайової організації (товариства), який не може суперечити Статутові ВУЛТ.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМШ ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ВУЛТ.

– Зміни та доповнення до Статуту ВУЛТ приймаються кваліфікованою більшістю у ¾ голосів делегатів, обраних на З’їзд ВУЛТ.
– Проект змін та доповнень до Статуту ВУЛТ готується Правлінням ВУЛТ.
– Зміни та доповнення до Статуту ВУЛТ підлягають реєстрації у встановленому законом порядку.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВУЛТ

– Діяльність ВУЛТ може бути припинена в разі самоліквідації чи реорганізації за ухвалою З’їзду ВУЛТ, якщо за це рішення проголосувало не менш двох третин делегатів, та за інших, передбачених чинним законодавством України, підстав.
– Ліквідація ВУЛТ виконується у встановленому порядку ліквідаційною комісією, призначеною З’їздом ВУЛТ, а в разі ліквідації за рішенням судових органів, ліквідаційна комісія призначається цими органами. Ліквідаційна комісія несе повну майнову відповідальність за збитки, що можуть бути причинені нею ВУЛТ або третім особам.
– При припиненні діяльності ВУЛТ шляхом реорганізації його майно передається правонаступнику зі статусом неприбуткової організації.
– У разі ліквідації ВУЛТ його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або підлягають зарахуванню до доходу бюджету.